Cube Design
Cube design a/s

Salgs- og leveringsbetingelser

§1 Generelt

Nærværende generelle salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på enhver aftale indgået mellem Cube Design A/S (herefter Cube Design) og dets kunder (herefter Køber), medmindre der er indgået anden udtrykkelig skriftlig aftale mellem parterne

§2 Aftaleindgåelse m.v.

En aftale er først indgået, når Cube Design har udsendt en ordrebekræftelse, faktura eller anden tilsvarende skriftlig aftale, og dermed på baggrund af de heri specifikt angivne vilkår. Samtlige priser anført i prislisten er angivet inkl. emballage, herunder fx paller og containere og i øvrigt ekskl. Skatter, moms og øvrige afgifter. Cube Design forbeholder sig ret til at regulere de anførte priser uden forudgående varsel som følge af stigninger i prisen på råmaterialer, produktionsomkostninger, transportudgifter, emballage eller andre pludselige ændringer i omkostningsniveauer. Alle aftaler indgås dermed på baggrund af de priser, som gælder på ordremodtagelsestidspunktet.

Aftalegrundlaget udgøres af de oplysninger, herunder i relation til pris, materialer og egenskaber m.v., der er angivet i ordrebekræftelsen, faktura eller anden tilsvarende aftale, idet øvrige oplysninger alene kan anses at have været vejledende og om nødvendigt berigtiget senest ved aftaleindgåelsen. Med mindre andet fremgår af udtrykkelig, skriftlig aftale, er varerne solgt med henblik på normal og almindelig anvendelse efter deres tiltænkte formål.

§3 Betaling m.v.

Betalingen skal ske i overensstemmelse med betalingsbetingelserne angivet på fakturaen, hvilket som udgangs-punkt vil sige, at betalingen skal ske kontant senest 30 dage efter fakturadato (”netto 30 dage”) med mindre andet udtrykkeligt er aftalt. Køber er ikke berettiget til at tilbageholde nogen del af sin betaling og kan i øvrigt ikke opfylde sine forpligtelser ved modregning eller lignende. Ved forsinket betaling er Cube Design berettiget til at opkræve renter med 2% pr. påbegyndt måned og efter omstændighederne tillige til helt eller delvist at udskyde efterfølgende leverancer, fastsætte særlige betalingsvilkår eller i øvrigt til – om nødvendigt – at ophæve aftaler med den pågældende. Cube Design fremsender alle faktura pr. e-mail.

§4 Ejendomsforbehold

Cube Design bevarer ejendomsretten til samtlige af de varer, der fremgår af fakturaen eller anden tilsvarende skriftlig aftale, indtil den fulde købesum er blevet betalt. Køberen er forpligtet til at holde varerne fuldt forsikrede indtil købesummen er betalt ligesom Køberen i denne periode er ansvarlig overfor Cube Design for enhver skade, som varerne måtte lide. Cube Design har til enhver tid ret til at besigtige varerne.

§5 Levering (Danmark)

Cube Design leverer frit til forhandler eller speditør i Danmark (Grønland og Færøerne undtaget) ved ordre over DKK 5.000,-, excl. moms. Ordrer under DKK 5.000,-, excl. moms, pålægges gebyr for fragt og ekspedition DKK 350,-. Med mindre andet er aftalt, sker levering til forhandlers lager. Ordrer, der skal leveres til slutkunde pålægges DKK 595,- i fragtgebyr til erhvervsadresser og DKK 950,- til privatadresser. Ordrer med tidsbestemt levering pålægges yderligere et fragtgebyr efter aftale. Forhandleren skal selv sørge for at modtage varen.

Levering til slutkunde sker til slutkundens adresse i gadeplan. Uanset om Køber er til stede på leveringstidspunktet, overgår risikoen for varerne i enhver henseende ved levering på det aftalte sted. Køber er ansvarlig for at sikre, at leveringstedet er tilgængeligt og hensigtsmæssigt indrettet til aflæsning og opbevaring af varerne i deres standardemballage. Forhandleren skal stadig selv sørge for at modtage varen!

Enhver afvigende leveringsbetingelse betragtes som en samlet fravigelse af ovenstående, og Køber overtager i så fald risikoen for varerne fra det tidligere tidspunkt, hvor varerne i henhold til aftale enten blev eller kunne være blevet afhentet.

Ved Købers meddelelse om udskydelse senere end fem (5) arbejdsdage før planlagt og bekræftet afsendelsestidspunkt tillægges gebyr på 75 kr. pr. palle pr. påbegyndt måned, dog minimum 300 kr. pr. påbegyndt måned. Ved Købers ændring af leveringsadresse senere end fem (5) arbejdsdage før afsendelsesugens begyndelse tillægges et administrationsgebyr på 750 kr.

Ved modtagelse skal varen ses efter, før der kvitteres på fragtbrev. Kvittering på fragtbrev betyder, at varen er i orden og uden skader. Skader på varen skal noteres på fragtbrev og bekræftes af chaufføren. Ikke synlige skader skal anmeldes indenfor fem (5) hverdage.

§6 Levering (Udland)

Cube Design leverer på forhandlers lager, jævnfør gældende forhandleraftale. Levering hos slutbruger eller andet sted kun efter aftale.

Told og lokale toldgebyr afregnes mellem forhandler og speditør.

Ved modtagelse skal varen ses efter, før der kvitteres på fragtbrev. Kvittering på fragtbrev betyder, at varen er modtaget og uden skader. Skader på varen skal noteres på fragtbrev og bekræftes af chaufføren.

§7 Købers annullering af aftale

Såfremt Køber måtte ønske at annullere aftalen kan dette ske indtil 2 (to) dage efter udsendelse af ordrebekræftelsen, for så vidt der på dette tidspunkt ikke endnu er påbegyndt tilvirkning/afsendelse/levering af varerne, mod betaling af 5 % af købesummen, samt det eventuelle overskydende tab Cube Design måtte lide som følge af annulleringen. Herefter kan aftalen ikke annulleres.

§8 Returnering

Standardvarer tages kun retur i original emballage og kun efter aftale. Ved returnering fratrækkes 25%, dog 50%, hvis ompakning er nødvendig.

Specielt fremstillede varer tages ikke retur.

§9 Forsinkelse

Det bekræftede leveringstidspunkt er kun en anslået frist, idet Cube Design er berettiget til at foretage såvel ændringer i som midlertidigt at udskyde leverancer af hensyn til en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af vareleveringerne og administrationen.

Cube Design kan ikke holdes ansvarlig for det eventuelle tab Køber måtte lide som følge af ændret eller udskudt leveringstidspunkt. Køber kan ikke hæve aftalen på grund af leveringsforsinkelse, der kan tilegnes Cube Design, medmindre forsinkelsen overstiger 3 (tre) måneder. Køber kan ikke gøre erstatningsansvar gældende på grund af forsinkelse hos Cube Design.

§10 Købers forsinkelse

Erfarer Køber, at han ikke vil kunne modtage varerne på den aftalte dag, eller at forsinkelse fra hans side må anses som sandsynlig, skal han straks give Cube Design skriftlig meddelelse herom og samtidig angive årsagen til forsinkelsen, samt så vidt muligt angive det tidspunkt, hvor modtagelsen kan påregnes at kunne finde sted. Uanset om Køber undlader at modtage varerne på det aftalte tidspunkt, er han forpligtet til at erlægge enhver af leveringbetinget betaling, som om levering af de pågældende varer havde fundet sted. Cube Design skal sørge for, at varerne opbevares for Købers regning og risiko. På Købers anmodning skal Cube Design forsikre varerne for Købers regning. Cube Design er berettiget til skriftlig at opfordre Køber til at modtage varerne inden for en frist på 15 dage. Undlader Køber at gøre dette inden for fristen af årsager, som Cube Design ikke bærer ansvaret for, er Cube Design berettiget til ved skriftlig meddelelse til Køber at hæve aftalen for den leveringsklare del af varerne, som ikke er modtaget på grund af Købers forsinkelse. Cube Design har da ret til erstatning for den skade, som Købers misligholdelse har forsaget.

§11 Mangler m.v.

Cube Design er alene ansvarlig for mangler ved de solgte varer i det omfang disse skyldes forhold ved de anvendte materiale eller den håndværksmæssige udførelse. Cube Design er således navnlig ikke ansvarlig for forhold, som skyldes forkert eller unormal anvendelse eller opbevaring, herunder i relation til klima- og temperaturforhold og i øvrigt i forhold til Cube Design’s instruktioner.

Når risikoen for varerne er overgået til Køberen, kan Cube Design alene holdes ansvarlig for fejl og mangler i det omfang, som fremgår af nærværende bestemmelse.

Køber er forpligtet til at gennemføre en udførlig undersøgelse af varepartiet straks efter modtagelse. Reklamation over mangler og/eller synlige transportskader, som bliver – eller burde være blevet – opdaget ved denne undersøgelse angives på fragtbrevet, som omgående returneres, således Cube Design straks orienteres herom. Senest fem (5) dage efter leveringsdagen skal en eventuel reklamation over ”ikke-synlige” transportskader være Cube Design i hænde ligesom reklamation over eventuelle konstaterede mangler i øvrigt i ethvert tilfælde skal fremsendes senest fem (5) dage efter, at de er – eller burde være blevet – opdaget. Såfremt reklamationen ikke foretages rettidigt efter denne bestemmelse, fortabes adgangen til at fremsætte krav i anledning af eventuelle mangler.

En reklamation skal være skriftlig og indeholde en specifik beskrivelse af manglen med tilhørende fotodokumentation eller alternativt ifølge med den mangelfulde komponent/vare. Cube Design forpligter sig til at afhjælpe alle mangler, som skyldes fejl i konstruktion, materiale eller fremstilling, ved at foretage reparation eller udskiftning af varerne i overensstemmelse med nedennævnte punkter, men Cube Design ifalder ikke erstatningsansvar som følger af følgende: mindre knaster, farveforskelle, stærke og svage årringe i træet samt vækstmærker i læder, da dette er et tegn på ægthed og ikke kan betragtes som mangler.

I tilfælde af mangler, som Cube Design måtte være ansvarlige for, er Køberen ikke berettiget til at gøre andet gældende end retten til at få udskiftet varerne, hvilket sker uden omkostninger for Køberen. Køberen er således navnlig ikke berettiget til at annullere handlen eller kræve forholdsmæssigt afslag, erstatning eller tilbagebetaling, med mindre den konstaterede mangel skyldes grov uagtsomhed eller fortsæt fra Cube Designs side. Cube Design kan dog under ingen omstændigheder holdes til ansvar for driftstab, mistet profit, tidsbetingende tab eller andre indirekte tab, som Køberen måtte lide.

De mangelfulde varer tilhører Cube Design og skal efter begæring returneres til Cube Design. Køberen bærer som udgangspunkt omkostningerne og risikoen i forbindelse med denne transport. Med mindre Cube Design udtrykkeligt har påtaget sig at indestå for salgsgenstanden i længere tid, kan Cube Design under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for fejl og mangler for hvilke der ikke er sendt skriftlig reklamation inden 2 (to) år efter overleveringen til Køber.

§12 Produktansvar

Køberen skal erstatte og holde Cube Design skadesløs for ethvert erstatningskrav, som måtte blive rejst af en tredjepart på baggrund af en skade, som Cube Design ikke er ansvarlig for overfor Køberen.

Cube Design er erstatningsansvarlig for skader som følge af defekte produkter i henhold til bestemmelserne i lov nr. 371 af 7. juni 1989 (produktansvarsloven). Erstatningsansvaret kan ikke overstige DKK 50.000 og Cube Design kan under ingen omstændigheder gøres ansvarlige for driftstab, mistet profit, tidsbetingede tab eller andre indirekte tab.

Køberen skal omgående informere Cube Design om eventuelle tilfælde, hvor en tredjepart anlægger retssag eller i øvrigt fremsætter krav som følge af skade forsaget af produkter fremstillet Cube Design.

§13 Konstruktionsændringer

Cube Design forbeholder sig ret til – uden forudgående varsel – at foretage sådanne ændringer i produkternes konstruktion m.v., som måtte findes nødvendige. Ligeledes forbeholder Cube Design sig ret til at ændre farver i forbindelse med stof, linoleum og laminat. Meddelelse om betydende ændringer vil i givet fald blive udsendt til Køberen inden levering.

§14 Påberåbelse af rettigheder

Hvis Cube Design undlader at udøve eller gøre en af de rettigheder gældende, som Cube Design måtte have i henhold til nærværende betingelser, skal undladelsen ikke anses som et afkald på rettigheden fra Cube Design’s side. Det skal heller ikke hindre en sådan rettighed i at blive udøvet eller gjort gældende på et senere tidspunkt.

§15 Tvister og lovvalg

Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med opfyldelsen af den indgåede aftale, i relation til nærværende salgs- og leveringsbetingelser samt ethvert forhold i tilknytning hertil skal afgøres af Sø- og Handelsretten i København. Enhver tvist skal afgøres i henhold til Dansk lov, nærmere betegnet bestemmelserne i lov nr. 237 af 28. marts 2003 (købeloven) i det omfang denne ikke er blevet fraveget ved ovenstående.

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte os!

Har du brug for hjælp? Cube Design udvikler, producerer og leverer møbler til kontorer, konferencelokaler, kantiner.

Cube Design - kontormøbler - Camilla Mikkelsen - kundeservice